Шинжилгээ, бүртгэл

Шинжилгээ, бүртгэлийн үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний бүртгэлийн үйлчилгээнд системчилсэн техникийн дэмжлэг үзүүлэх.

1. 5В дээжийн урьдчилсан аналитик судалгаа
2. Техникийн тодорхойлолтыг боловсруулах
3. Стандартуудыг бэлтгэх
4. Үйлдвэрлэлийн химийн гарын авлага

Шинжилгээ, бүртгэлийн үйлчилгээ

-Дэвшилтэт хэрэгслүүд

♦ HPLC/DAD/MS X1
♦ GC/MS X1
♦ HPLC/DAD X2
♦ HPLC/VWD X2
♦ HPLC/RID X1
♦ GC/FID X1
♦ GC/FID/TCD X1
♦ DSC X1

Шинжилгээ, бүртгэлийн үйлчилгээ2

Шинжилгээний лаборатори.

Шинжилгээ, бүртгэлийн үйлчилгээ3

Шинжилгээний лаборатори.LC-MS

Шинжилгээ, бүртгэлийн үйлчилгээ4

Шинжилгээний лаборатори.HPLC